Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Rehabilitacja lecznicza
KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom i członkom ich rodzin (dzieciom) możliwości korzystania z rehabilitacji leczniczej.

Jest ona organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych w Centrach lub Ośrodkach Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi KRUS współpracuje.
Celem rehabilitacji jest zapobieganie niepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu, umożliwiającemu ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły - jej przywrócenie, o ile tylko jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.
Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. W każdym przypadku,
uzasadnionym potrzebami zdrowotnymi pacjenta, okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a pobyt przedłużony. Każdorazowo świadczenie to przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza. Wypełniony wniosek rolnik składa w KRUS. Jeśli wnioski zostaną zaakceptowane przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycje wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny. Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.
Od 1993r. KRUS organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych lub świadczeniobiorców KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci w wieku szkolnym, tj. 7-15-letnie (wymagane jest nieukończenie przez dziecko 16 roku życia), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń w KRUS. Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny, składany w KRUS w I kwartale roku, po uprzednim wypełnieniu wniosku przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny.
Zarówno centra rehabilitacji rolników KRUS, jak i sanatoria współpracujące zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudniani przez KRUS, którzy organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych.
Warunki:
Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz spełniają jeden z następujących warunków:
1. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
2. podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
3. mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.
KRUS posiada własne Ośrodki rehabilitacji: Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdrój (www.crriwonicz.sanatoria.com.pl), Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdrój ( www.crr-horyniec.pl), Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie ( www.crrkrus.pl), Centrum Rehabilitacji Rolników NIWA w Kołobrzegu (www.niwa.info.pl), Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Świnoujściu (www.krus.swi.pl), Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny w Teresinie (www.osrteresin.oit.pl).