Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2012-2015
Z końcem bieżącego roku kończy się kadencja ławników wybranych przez Radę Miejską w Piotrkowie Kujawskim na lata 2008 – 2011.

Na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Radziejowie, zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy Piotrków Kujawski w tegorocznych wyborach na kadencję 2012-2015:
·         do Sądu Rejonowego w Radziejowie  w liczbie ogółem - 3 osób
Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 przez uprawnione podmioty upływa 30 czerwca br.
Kandydatów na ławników zgłaszają:
·         prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
·         Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
·         Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę 25 osób, zawierająca; imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
·         3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
·         informację z Krajowego Rejestru Karnego,
·         oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
·         zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
·         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
·         jest nieskazitelnego charakteru,
·         ukończył 30 lat,
·         jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
·         nie przekroczył 70 lat,
·         jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
·         posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikiem nie mogą być:
·         osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
·         osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
·         funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
·         adwokaci i aplikanci adwokaccy,
·         radcy prawni i aplikanci radcowscy,
·         duchowni,
·         żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
·         funkcjonariusze Służby Więziennej,
·         radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
PRZYJMOWANE SĄ W BIURZE RADY MIEJSKIEJ
w Piotrkowie Kujawskim (pok. nr 13)
w godzinach pracy Urzędu i Gminy w Piotrkowie Kujawski
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30
                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                            Arkadiusz Rybak