Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna » O gminie
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski Zaprasza
Gmina Piotrków Kujawski położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i stanowi część powiatu radziejowskiego.

Krajobraz gminy jest nizinny. Jedynym dominującym elementem orograficznym jest falista równina z niewysokimi pagórkami morenowymi w rejonie jeziora Głuszyńskiego i Czarnego Brodu, gdzie wysokości względne przekraczają 40 m. Gmina Piotrków Kujawski zajmuje powierzchnię 139 km2 zamieszkiwaną przez około 10.000 mieszkańców.

Historia

Piotrków Kujawski usytuowany jest na skrzyżowaniu dróg krajowych Ciechocinek - Sompolno i Kruszwica - Włocławek. Najstarszy zapis dotyczący osadnictwa w rejonie dzisiejszego Piotrkowa Kujawskiego, pochodzi z 1252 roku i podaje, że książę Kujawsko - Łęczycki Kazimierz, przekazał biskupstwu włocławskiemu różne wsie w tym Piotrków. Około 1325 roku osada występowała jako wieś parafialna. Osada stopniowo przybierała wygląd osady miejskiej o zabudowie ulicowej. Prawa miejskie Piotrków Kujawski uzyskał za panowania Króla Zygmunta III Wazy. Akt erekcyjny nosi datę 5 kwietnia 1589 r. Przez cały ten okres miasteczko skupiało przede wszystkim ludność rolniczą i rzemieślniczą.

W 1800 roku Piotrków liczył około 500 mieszkańców z tendencją dalszego wzrostu.
Zaangażowanie w Powstaniu Styczniowym spowodowało, że w 1867 roku Piotrków prawa miejskie utracił, mimo to nadal rozwijał się jako ośrodek handlowy. W 1933 roku Piotrków "otrzymał" elektryczność, w tym czasie liczył ok. 4000 mieszkańców. II wojna światowa doprowadziła do drastycznego spadku liczby ludności do około 1000 mieszkańców. Od 1 stycznia 1998 roku Piotrków Kujawski odzyskał prawa miejskie.

Położenie i ludność

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski położony jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego na granicy z województwem wielkopolskim. Pod względem hydrograficznym jest położony na obszarze dwóch dorzeczy Odry i Wisły. Oś hydrograficzną stanowi kanał Gopło - Świesz odprowadzający wody ze znacznej części gminy do jeziora Gopło oraz Jeziora Głuszyńskiego, które wraz z Jeziorami Czarny Bród i Słuchaj są najczystszymi zbiornikami wodnymi. Jest to gmina rolnicza o powierzchni 13 862 ha, którą zamieszkuje około 10 000 osób, w mieście na stałe zamieszkują 4573 osoby.

Na terenie jednostki administracyjnej występują dwa obszary prawnie chronione, do nich należą: Nadgoplański Park Tysiąclecia utworzony w 1967 r. z dostępem do jeziora Gopło oraz obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony w 1983 r. dla terenów przylegających do Jeziora Głuszyńskiego.

Tereny te wyznaczają kierunek do rozwoju turystyki i gospodarstw agroturystycznych, które zapewniają profesjonalną obsługę i gwarancję dobrego wypoczynku.

Zabytki

 • Zespół Dworsko – Parkowy w Piotrkowie Kujawskim z połowy XIX wieku

 • Kościół Parafialny w Piotrkowie Kujawskim

 • Kościół w Połajewie

 • Zespół parkowo dworski z II połowy XIX wieku w Leszczach.

Kultura i oświata

W roku 1978 uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Piotrkowie Kujawskim powołano Gminny Ośrodek Kultury na bazie remizy OSP, który organizuje systematycznie wiele imprez celem zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, są to: turnieje, quizy, konkursy piosenek. Największą imprezą są organizowane corocznie na przełomie miesięcy lipiec -sierpień ,,Dni Piotrkowa Kujawskiego”, jest to przegląd dorobku kulturalnego Miasta i Gminy.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim działa od 1948 roku, mieści się w centrum Piotrkowa Kujawskiego. Oprócz wypożyczalni Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową włączając się w organizowanie uroczystości o charakterze gminnym. Ponadto w placówce tej działa czytelnia internetowa, zorganizowana w ramach programu “IKONKA”.

Sport

Na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski działają Kluby Sportowe:

 1. LZS ,,Kujawy” Kozy

 2. Klub Sportowy Unia Leszcze

   

 3. MLKS ,,Zjednoczeni” w Piotrkowie Kujawskim działalność prowadzi w sekcjach:

  • piłka nożna - seniorzy, juniorzy (rozgrywki klasy międzyokręgowej),

  • tenis stołowy - seniorzy, juniorzy,

  • piłka siatkowa.

 4. TKKF ,,Kujawiak” Piotrków Kujawski

 5. TKKF “OLIMPIA” Nowa Wieś.

 6. MKS Piotrkovia

   

Rozwój lokalny
Gmina Piotrków Kujawski jest zwodociągowana w 90%, w najbliższym czasie planuje się dalsze inwestycje. Samorząd z powodzeniem realizuje cele wyznaczone w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy szczególnie w dziedzinie służącej ochronie i kształtowaniu środowiska. Usytuowanie oczyszczalni komunalnej pozwala na kontynuowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Efektem tych działań jest oddana do użytku inwestycja współfinansowana przy udziale środków Funduszu Przedakcesyjnego PHARE 2001. W ramach dalszego porządkowania gospodarki wodno ściekowej w roku 2006 wybudowano kanalizację sanitarną w części południowej Piotrkowa Kujawskiego dla realizacji której uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego w wysokości 50 %.  W kolejnych latach zrealizowano następujące inwestycje przy współudziale środków zewnętrznych. W 2009 roku „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z funduszy przeznaczonych na działanie pod nazwą „Odnowa i rozwój wsi”. Nasza gmina otrzymała kwotę 84 387,00 złotych czyli 75% kosztów kwalifikowanych, zaplanowanych na remont świetlicy. Wykonano m.in. wyminę pokrycia dachowego, wyminę stolarki okiennej i drzwiowej, nowe posadzki i malowanie wewnątrz budynku oraz naprawa zewnętrznych schodów. Realizacja projektu zakończyła się wraz z końcem 2009 roku. Kolejne zadanie to „Montaż platformy schodowej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi” dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uzyskane dofinansowanie to  28 590,00 zł. W kolejnych latach zrealizowano „Przebudowę infrastruktury turystycznej w Połajewie oraz budowę placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim” w ramach działania LEADER 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Przebudowano szlaki pieszo-rowerowe w Połajewie oraz pobudowano plac zabaw przy ulicy Piastowskiej. Kwota wsparcia to 398 933,73 zł. Kolejne zadanie „Rewitalizacja założenia dworsko-parkowego w Piotrkowie Kujawskim” złożonewramach„Funduszu dla miast do 5 tyś. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji” ogłoszonego przez Zarząd Województwa gdzieuzyskane dofinansowanie to 313 000,00 zł. Utwardzono i przebudowano ścieżki w parku, zostały także oczyszczone stawy. Inwestycja poprawiającą stan naszej wody oraz możliwość dalszego wodociągowania gminy to „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i studni uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim” w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Uzyskane dofinansowanie – 2 960 855,00 zł.
                Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w październiku 2011 roku zakończyło realizację  projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie ochrony i jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa stanu i dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej w mieście Piotrków Kujawski.W wyniku realizacji projektu wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km, natomiast liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniesie 253 osoby. Inwestycja ta, stanowi integralną część Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach Działania1.1 Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. była„Przebudowa drogi gminnej nr 181090C – ulica Parkowa w Piotrkowie Kujawskim"
   
Działania Miasta i Gminy w zakresie rozwoju spotru: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim” Wartość zadania – 4 276 201,55 zł oraz  „Budowa kompleksu dwóch boisk w Piotrkowie kujawskim w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2010”. Wartość zadania – 1 155 548,21 zł.
 
Podejmuje się działania zmierzające do poprawy jakości istniejącej infrastruktury drogowej w ramach ulepszeń i układania nawierzchni asfaltowych. Całkowicie zmodernizowane oświetlenie uliczne i drogowe w znacznym stopniu wpłynęło na bezpieczeństwo mieszkańców i przyjezdnych gości.
Informacja dotycząca inwestycji realizowanych w 2012 roku:
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Połajewo – Przewóz,
- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręta oraz Teodorowo II etap,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim IV etap,
- Zagospodarowanie Jeziora Gopło w celach rekreacyjnych- przebudowa pomostu wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w Połajewie,
- Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Zborowcu.
     Inwestycje zaplanowane na następne lata
1.      Budowa nowej oczyszczalni ścieków.
2.      Rekultywacja składowiska odpadów
3.      Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim
4.      Przebudowa dróg gminnych.
5.      Modernizacja oraz rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach.
6.      Modernizacja świetlic wiejskich.
7.      Uzupełnienie brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
8.      Modernizacja stadionu miejskiego

Walory przyrodnicze, urocze zakątki, kujawska gościnność, przyjaźni ludzie……… to nasza Propozycja.