Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Marzysz o własnej działalności, masz pomysł , ale brak Ci środków , mamy dla Ciebie rozwiązan
Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu realizuje od 1 stycznia 2012 roku, projekt Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie, jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, które mogą stosownie do art.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych być jej założycielami.
Są to:
- osoby pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001, z późn. zm.)

- osoby, o których mowa w art.1 ust.2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zmianami)

- osoby niepełnosprawne tj. osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z póżn. zmianami).

Preferencje do udziału w projekcie maja osoby niepełnosprawne, podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej, oraz osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym lub posiadające doświadczenie kierownicze.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz podniesienie jakości życia społecznego 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z w/w terenów poprzez działania przyczyniające się do tworzenia i rozwoju spółdzielni socjalnych do 30.04.2014 roku.

Uczestników projektu przygotowujemy do założenia spółdzielni socjalnej poprzez liczne szkolenia, warsztaty. Oferujemy również doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Każdy założyciel spółdzielni może otrzymać dotację do wysokości 20.000,00 zł oraz wsparcie pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania spółdzielni socjalnej.

Zainteresowane osoby założeniem przedsiębiorstwa społecznego zobowiązane są pobrać z fundacyjnej strony internetowej www.fundacja.ekspert-kujawy.pl, w zakładce „Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie.” Formularz rekrutacyjny należy wypełnić elektronicznie i dostarczyć do Fundacji Ekspert-Kujawy.
Wypełniony i podpisany Formularz można będzie złożyć osobiście w siedzibie Fundacji Ekspert - Kujawy w Inowrocławiu lub przesłać pocztą na adres Fundacji Ekspert - Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław. Formularze rekrutacyjne składać będzie można w okresie trwania naboru tj. 04.04.2012 do 24.04.2012 roku włącznie, w dni powszednie od godziny 8.00 do 15.00. Osoby decydujące się na przesłanie formularza pocztą winny uwzględnić, iż za datę przyjęcia formularza uważa się datę wpływu dokumentu do Fundacji Ekspert - Kujawy.
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć go do Fundacji Ekspert-Kujawy . Bliższe informacje na temat procesu rekrutacyjnego na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl  
--
Anna Białka
Fundacja Ekspert-Kujawy
tel:52/357 62 15,52/522 23 73
e-mail:a. bialka@ekpsert-kujawy.pl