Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Informacja dla Beneficjentów pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013
oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", poszkodowanych wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych

Straty w rolnictwie spowodowane wystąpieniem klęsk żywiołowych mogą przyczynić się do wystąpienia problemów z wypełnieniem przez Beneficjentów PROW 2007-2013 oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" zobowiązań, jakie wynikają z umów zawartych przez nich z ARiMR.

W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie przyznania pomocy w ramach PROW 2007-2013 oraz SPO 2004-2006 z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, określonych w przepisach wspólnotowych lub w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych działań PROW 2007-2013 lub w przepisach Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez ARiMR z wykonania tego zobowiązania lub – za zgodą ARiMR – zmienić termin tego zobowiązania.

W tym celu należy złożyć  w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem prośby o zwolnienie z wykonania zobowiązania lub kilku zobowiązań oraz innymi niezbędnymi dokumentami, np. protokołem z oszacowania powstałych szkód, sporządzonym przez komisję powołaną przez wojewodę.

Aby wniosek mógł zostać uwzględniony należy dochować następującego terminu złożenia: 

  •  dla  Beneficjentów SPO "Restrukturyzacja.." - 30 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku;
  •  dla  Beneficjentów PROW 2007-2013 - 10 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.