Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna » E - URZĄD
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
 
 
Zadaniem systemu E - URZĄD jest możliwość dostępu do informacji publicznej związanej z działalnością samorządu lokalnego poprzez BIP - Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.piotrkowkujawski.pl ,
oraz załatwianie spraw drogą elektroniczną:
- EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta www.piotrkowkujawski.eboi.pl  
- Skrzynka Podawcza obieg@piotrkowjuawski.pl
Podania będą przyjmowana tylko w przypadku przesłania ich na wskazane powyżej adresy. Po wysłaniu na inne adresy nie będą przyjmowane.
 
EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta:  
To zewnętrzny moduł, który udostępnia interesantom elektroniczne formularze oraz możliwość śledzenia przebiegu pracy z dokumentami z użyciem przeglądarki internetowej.
Na stronie EBOI www.piotrkowkujawski.eboi.pl dostępne są formularze aktywne, stanowiące wzory dokumentów (np. wniosków) wymaganych przez Urząd. Po wypełnieniu konkretnego formularza system generuje zgodny ze wzorem dokument, który po podpisaniu podpisem cyfrowym jest tak samo ważny jak tradycyjny (papierowy) dokument podpisany własnoręcznie.
Aby móc wysyłać dokumenty drogą elektroniczną z pomocą EBOI należy wejść na stronę Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta www.piotrkowkujawski.eboi.pl, założyć konto i się zalogować. Po wypełnieniu eFormularza należy podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłać.
    
Podpis elektroniczny:
Na podstawie art. 63 § 3a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
- być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
- zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.
 
Wszystkie dokumenty dostarczone w postaci elektronicznej muszą zostać podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wymagany jest ważny certyfikat kwalifikowany. W przypadku braku takiego podpisu Urząd ma prawo odmówić przyjęcia składanego dokumentu.
 
Urzędowe Poświadczenie Odbioru:
Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem
- wysłany z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta otrzyma automatyczne poświadczenie odbioru,
- dostarczony osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim zostanie poświadczony w formie elektronicznej.
Należy pamiętać, że nośnik musi pomieścić nie tylko pismo, ale i urzędowe poświadczenie odbioru.
Urzędowe poświadczenia odbioru doręczonych dokumentów elektronicznych będą wydawane w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.
 
Nośniki danych:
 - dyskietka 1,44 MB,
 - pamięć masowa USB (pendrive),
 - płyta CD-RW
 
Akceptowane formaty załączników:
- txt          - plik tekstowy
- doc        - plik Word
- xls         - plik Excel
- odt         - plik OpenOffice Writter
- ods        - plik OpenOffice Calc
- pdf         - plik PDF
- jpg         - plik graficzny JPG
 
Uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji czy oprogramowanie umożliwiające podpisywanie i weryfikację certyfikatów) znajdą państwo na stronie wystawcy certyfikatu.
 
Podstawa prawna:
- Art. 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)
- Art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r., Nr 64, poz. 565 z późn.zm.)
- §3 i §5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr. 200, poz. 1651)
- Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766).