Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Od 1 października 2008 roku świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zastąpią wypłacane obecnie zaliczki alimentacyjne.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy pobrać i złożyć bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 3.
Świadczenia z FA przyznawane będą na tzw. okresy świadczeniowe, trwające od 1 października do 30 września następnego roku.
KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FA
Świadczenia z FA przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Osobą uprawnioną jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 1.braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika; 2.braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z FA przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z FA nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1.      została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2.      jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
3.      zawarła związek małżeński.
KRYTERIUM DOCHODOWE
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.
Prawo do świadczeń z FA ustalane będzie na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009r. na podstawie dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2007 roku.
WAŻNE!
Dziecko, które ma zasądzone alimenty, nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie je wychowującego. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub aktualny mąż nie płaci zasądzonych alimentów.
Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, pokój Nr 3.
Podstawa prawna
• Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).