Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI

 Podstawa prawna:
 
§          Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 173 2004r. poz. 329 z późniejszymi zmianami);
§          Rozporządzenie MEN i S z dnia 20lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (par. 1, ust.1, par.2, par.6);
§          Statut Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim;
§          Pismo Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim o liczbie miejsc w przedszkolu na pobyt całodzienny i 5-godzinny.
 
 
ROZDZIAŁ I
 
 
Zasady postępowania rekrutacyjnego
 
 
1. Do przedszkola znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 
4. O liczbie miejsc w placówce na dany rok szkolny  decyduje Organ Prowadzący.
W roku szkolnym 2008/09 przewiduje się: na całodzienny pobyt (do 9 godzin) – 50 miejsc, na pobyt pięciogodzinny (podstawa programowa) 95 miejsc.
 
5. Zapisy na kolejny rok szkolny dokonywane są w miesiącu: marzec/kwiecień . Dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola.
 
6. Zapisy do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.
 
7. Rodzice(opiekun prawny dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć „Kartę zgłoszenia dziecka”.
 
8. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od liczby miejsc według orzeczenia organizacyjnego, dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej.
 
9. Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego jest liczbą maksymalną i w przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.
 
10. Powołana komisja rekrutacyjna składa się z:
§          dyrektora przedszkola,
§          dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
§          dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,
§          przedstawiciela Organu Prowadzącego,
 
11. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.
 
12. Etapy pracy komisji:
 
§          od 10 do 15 kwietnia - posiedzenie komisji;
§          po 15 kwietnia   wywieszenie listy dzieci przyjętych w miejscu dostępnym dla rodziców ;
§          do 23 kwietnia składanie odwołań przez rodziców;
§          do 30 kwietnia rozpatrzenie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej; przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań.
 
13. W wyniku rekrutacji listę dzieci przyjętych i nie przyjętych na kolejny rok szkolny podaje się zainteresowanym do wiadomości w wyznaczonym miejscu tj. w holu budynku przedszkola w terminie niezwłocznym po zakończeniu prac komisji.
 
14. Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do Organu Prowadzącego w terminie 7 dni.
 
15. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej należy składać do Organu Prowadzącego za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola w ciągu 7 dni od ogłoszenia
 
16. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne.
 
 
ROZDZIAŁ II
ZASADY REKRUTACJI DZIECI
 
Zasady rekrutacji dzieci na 5 godzin:
 
1. Dzieci 6-letnie i pięcioletnie ze wsi;
2. Dzieci rodziców nie pracujących;
3. Dzieci z opinią o potrzebie kontaktu z rówieśnikami;
4. Dzieci z rodzin wielodzietnych;
5. Dzieci już uczęszczające do przedszkola (które nadal spełniają warunki);
6. Według kolejności wpływu karty zgłoszenia ( data wpływu);
7. Dzieci rodziców z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski;
Zasady rekrutacji dzieci na pobyt całodzienny (do 9 godzin)
 
1. Dzieci 6-letnie;
2.Dzieci 5-letnie wg kryteriów;
3. Dzieci 3-4 letnie.
4. Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących;
5. Dzieci matek lub ojców niepełnosprawnych;
6. Dzieci obojga rodziców pracujących;
7. Dzieci z rodzin zastępczych;
8. Dzieci rodziców pracujących na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Zasady ogłaszania rekrutacji
 
1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców, podając termin składania przez rodziców kart zapisu dziecka do przedszkola oraz informacji o miejscu udostępnienia zainteresowanym niniejszego regulaminu.
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
Dokumenty dotyczące rekrutacji 
 
1. Dokumenty składane do przedszkola przez rodziców to:
      - karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
      - inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb (zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach);
2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej to:
      - imienny wykaz zgłoszonych dzieci
      - karty zapisu dzieci do przedszkola
      - inne dokumenty złożone przez rodziców
3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
      - listę dzieci przyjętych do przedszkola wg roku urodzenia
      - listę dzieci nie przyjętych
 
 
ROZDZIAŁ V
 
Zadania dyrektora przedszkola 
 
1. Wykonywanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:
      a) wywieszenie ogłoszeń o terminie rekrutacji;
      b) udostępnienie regulaminu rekrutacji;
      c) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji;
      d) wydawanie i przyjmowanie kart zapisu dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie
        innych dokumentów dostarczonych przez rodziców;
      e) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem rzeczowym i formalnym, ze
        szczególnym zwróceniem uwagi na:
§          datę urodzenia dziecka i PESEL;
§          miejsce zamieszkania dziecka oraz stałego zameldowania;
§          czas pobytu dziecka w przedszkolu;
§          liczbę posiłków ;
§          pracę rodziców;
§          czytelność zapisów i pieczęci w karcie zgłoszenia i innych dokumentach.
 
      f) sporządzanie na posiedzeniach komisji wykazu zgłoszonych dzieci – z podziałem
         dzieci na grupy wiekowe – zawierającego następujące informacje
§          nazwisko i imiona dzieci w porządku alfabetycznym;
§          informacje o pełnym (z wyżywieniem ) lub niepełnym czasie pobytu dziecka
w przedszkolu.
2. Uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej.
3. Wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
  
 
ROZDZIAŁ VI
                                              
                                                  Przepisy końcowe
 
 
1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie przedszkola.
2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora  w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
 
 
 
                                                                                         Zatwierdziła Rada Pedagogiczna
                                                                                         na posiedzeniu   w dniu 20 lutego 2008r.