Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Świadczenia rodzinne
Od 1 lipca 2007r. Wydział Świadczeń Rodzinnych M-GOPS w Piotrkowie Kujawskim rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2007/2008.

Świadczenia rodzinne przysługują:
1.        obywatelom polskim;
2.        cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
3.        cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175 z późniejszymi zmianami), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje:
1.        rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2.        opiekunowi faktycznemu dziecka;
3.        osobie uczącej się – co oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko (art. 6 ust. 1 ustawy):
1.        18-go roku życia lub
2.        nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21-go roku życia albo
3.        24-go roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
4.        osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24-go roku życia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1.        dziecko lub osoba ucząca się:
a) pozostają w związku małżeńskim (art. 7 pkt 1 ustawy),
b) zostało(a) umieszczone(a) w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym, a także w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie lub w rodzinie zastępczej (art. 7 pkt 2 i 3 ustawy),
c) jest uprawnione(a) do zasiłku rodzinnego na własne dziecko (art. 7 pkt 4 ustawy),
2.        osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a)        rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b)       ojciec dziecka jest nieznany,
c)        powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d)       sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (art. 7 pkt 5 ustawy).
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki - art. 8 ustawy: (w przypadku braku prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko dodatki nie przysługują)
1.        dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka (art. 9 ustawy)
2.        dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres (art. 10 ust.1 ustawy):
- 24 miesięcy kalendarzowych,
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek ten nie przysługuje, jeżeli (art. 10 ust. 5 ustawy):
- osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy
- osoba ubiegająca się w okresie korzystania z urlopu wychowawczego podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową tzn. wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie prac lub świadczenie usług na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
- osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
3.        dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje (art. 11a ust. 1 ustawy)
a)        samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
b)       osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
Osoba samotnie wychowująca dziecko to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, jeżeli nie wychowuje co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem.
 
4.        dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na następne dzieci mające prawo do zasiłku rodzinnego (art. 12a ustawy),
5.        dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku (art. 13 ust. 1 ustawy):
a)        do ukończenia 16-go roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
b)       powyżej 16-go roku życia do ukończenia 24-go roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
6.        dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 14 ust. 1 i 1a ustawy),
7.        dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu lub osobie uczącej się w związku (art. 15 ust. 1 ustawy):
a)        z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b)       z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu dziecka jednorazowa zapomoga, niezależnie od dochodów (art. 15b-c ustawy).
 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (art. 16 ustawy):
1.        niepełnosprawnemu dziecku;
2.        osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-go roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3.        osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-go roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21-go roku życia;
4.        osobie, która ukończyła 75 lat;
Zasiłek ten nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego i osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt tej osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane z budżetu państwa albo z NFZ.
 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 17 ustawy).
Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli:
1.       osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
2.       osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
3.       osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
4.       osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.
 
Do wniosków na nowy okres zasiłkowy od 01-09-2007r. do 31-08-2008r. należy załączyć m.in. dokumenty potwierdzające uzyskane dochody za rok kalendarzowy 2006.
W sprawach wniosków i wymaganych dokumentów informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń Rodzinnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 – 15 00.
 
     Opracowała:
Teresa Antoszewska